جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/8 ساعت 11:30

رشته ژنتیک

عنوان :

تحلیل و بررسی ساختار سه بعدی و نقشه برداری اسید آمینه های عملکردی پروتئین تیروزین فسفاتاز در بیماران مبتلا به سندروم نونان

استاد راهنما :

آقای دکتر سیدمرتضی سیفتی

استاد مشاور:

آقای دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو :

محمد شهبازی منشادی

زمان :

یکشنبه 96/11/8 ساعت 11:30

مکان :

سالن کنفرانس