جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/9 ساعت 10

رشته زیست شناسی – ژنتیک

عنوان :

شناسایی جهش های tRNA لوسین میتوکندریایی (UUR) در بیماران ایرانی مبتلا به سقط مکرر با علل ناشناخته

استاد راهنما :

دکتر سیدمحمد مشتاقیون

استاد مشاور:

دانشجو:

پریسا نجیمی علی آباد

زمان :

دوشنبه 96/11/9 ساعت 10

مکان :

سالن کنفرانس