جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/9 ساعت 8:30

رشته زیست شناسی – ژنتیک

عنوان :

شناسایی جهش های tRNA لوسین میتوکندریایی (CUN) در بیماران ایرانی مبتلا به سقط مکرر رایدیوپاتیک

استاد راهنما :

دکتر سیدمحمد مشتاقیون

استاد مشاور :

دانشجو :

نسرین زکی زاده چایگانی

زمان :

دوشنبه 96/11/9 ساعت 8:30

مکان :

سالن کنفرانس