جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/9 ساعت 13

رشته زیست شناسی – ژنتیک

عنوان :

شناسایی جهش های tRNA سرین میتوکندریایی در بیماران ایرانی مبتلا به سقط مکرر با علل ناشناخته

استاد راهنما :

دکتر سیدمحمد مشتاقیون

استاد مشاور :

دانشجو :

مریم گلی خلفی

زمان :

دوشنبه 96/11/9 ساعت 13

مکان :

سالن کنفرانس