جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/9 ساعت 11:30

رشته زیست شناسی-ژنتیک

عنوان :

شناسایی جهش های tRNA لایزین میتوکندریایی در بیماران ایرانی مبتلا به سقط مکرر ایدیوپاتیک

استاد راهنما :

دکتر سیدمحمد مشتاقیون

استاد مشاور :

دانشجو :

فاطمه السادات میر جلال الدینی

زمان :

دوشنبه 96/11/9 ساعت 11:30

مکان :

سالن کنفرانس