جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/12/14 ساعت 13:30

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی آنیوپلوئیدی های کروموزومی در اسپرم مردان با سابقه ی سقط مکرر به کمک تکنیک FISH در یک جمعیت ایرانی

استاد راهنما :

دکتر سیدمهدی کلانتر

استاد مشاور :

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو :

مرجان پورفهرجی

زمان :

دوشنبه 96/12/14 ساعت 13:30

مکان :

سالن کنفرانس