جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/13 ساعت 13

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های شایع در ژن های Prothrombin و PAI-1 ,Factor V(FactorII) و MTHFR در زنان با علایم سقط مکرر

استاد راهنما :

دکتر سیدمصطفی حسینی

دانشجو :

فخرالسادات حسینی

زمان : دوشنبه 96/6/13 ساعت 13

مکان :

سالن کنفرانس