جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/15 ساعت 14

رشته علوم سلولی مولکولی

عنوان :

بررسی توانایی چسبندگی سلول های فیبروبلاست به داربست عروقی با استفاده از صمغ گیاه تنگرس (Amygdalus Lycioides)

استاد راهنما :

دکتر علی جبالی

استاد مشاور :

دانشجو :

سیدمرتضی دریایی

زمان :

چهارشنبه 96/6/15 ساعت 14

مکان :

سالن کنفرانس