جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/15 ساعت 12

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژن cyp2c9 و اثر آن بر روی دوز مصرف وارفارین در جمعیت بیماران شهر کرمان

استاد راهنما :

دکتر محمدجواد سلطانی بناوندی

دانشجو :

فریده اولیا

زمان : چهارشنبه 96/6/15 ساعت 12

مکان :

سالن کنفرانس