جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/15 ساعت 15

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی تغییرات بیان ژن اینتگرین الفا و بتا بعد از مواجهه سلول های فیبروبلاست با داربست عروقی پلی یوراتان

استاد راهنما :

دکتر محمود دهقانی اشکذری

استاد مشاور :

دانشجو:

بهاره پاکزاد

زمان :

چهارشنبه 96/6/15 ساعت 15

مکان :

سالن کنفرانس