جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/20 ساعت 11:30

رشته میکروبیولوژی

عنوان :

بررسی تأثیر مشتقات سنتز شده ترکیب سولفونیل هیدرازید بر رشد باکتری Escherichia coli(ATCC-25922)

استاد راهنما :

دکتر اکرم آستانی

استاد مشاور :

دکتر محمدجواد کاظمی

دانشجو :

امیرحسین لغوی

زمان :

پنج شنبه 96/6/20 ساعت 11:30

مکان :

سالن کنفرانس