جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/16 ساعت 11

رشته ژنتیک

عنوان :

مطالعه ارتباط پلی مورفیسم miR-196a2T>C با خطر افزایش سقط خود به خودی در زنان ایرانی

استاد راهنما :

دکتر نسرین قاسمی فیروزآبادی

دانشجو :

حمید دانایی

زمان :

پنج شنبه 96/6/16 ساعت 11

مکان :

سالن کنفرانس