جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/22 ساعت 13

رشته سلولی و مولکولی

عنوان :

بررسی اثرات سمیت مشتقات سنتز شده از ترکیبات پیریدوپیریمیدونی بر روی رزده سلول های سرطان

استاد راهنما :

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو :

ندا جامعی

زمان :

چهارشنبه 96/6/22 ساعت 13

مکان :

سالن کنفرانس