جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/21 ساعت 10

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی خواص ضد سرطانی روغن اسانس و عصاره ی گیاه Teucrium Scordium بر روی رده های سلولی MCF7 و MDA-MB231

استاد راهنما :

دکتر فاطمه ابوئی مهریزی

دانشجو :

فاطمه زارع نژاد اشکذری

زمان :

سه شنبه 96/6/21 ساعت 10

مکان :

سالن کنفرانس