جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/20 ساعت 13

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی، ابراز وجود و سلامت روانی در دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان یزد

استاد راهنما :

دکتر آزاده چوب فروش زاده

دانشجو:

کبری صادقی

زمان :

دوشنبه 96/6/20 ساعت 13

مکان : سالن کنفرانس