جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/23 ساعت 12

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی بر میزان افسردگی و شفقت خود مادران دانش آموزان پسر معلول ذهنی شهر اشکذر

استاد راهنما :

دکتر حمیدرضا آریانپور

دانشجو :

حسین شیردل

زمان :

پنج شنبه 96/6/23 ساعت 12

مکان :

سالن کنفرانس