جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/20 ساعت 11

رشته سلولی و مولکولی

عنوان :

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم rs1746661 ژن Fndc5 با دیابت نوع دو

استاد راهنما :

دکتر محمدحسن شیخها

دانشجو :

طاهره افخمی فتح آباد

زمان :

دوشنبه 96/6/20 ساعت 12

مکان :

سالن کنفرانس