جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/20 ساعت 9

رشته زیست شناسی

عنوان :

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های نمکدوست از نواحی شور منطقه ورزنه و دشت کویر ایران

استاد راهنما :

محمدجواد کاظمی

دانشجو :

الهام نقیبی

زمان :

دوشنبه 96/6/20 ساعت 9

مکان : سالن کنفرانس