جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/20 ساعت 13

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs6446482 ژن WFSI با بیماری دیابت نوع 2 در جمعیت ساکن استان یزد

استاد راهنما :

دکتر محمدحسن شیخها

دانشجو :

الهام دلاوری

زمان :

دوشنبه 96/6/20 ساعت 13

مکان :

سالن کنفرانس