جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/20 ساعت 10

رشته ژنتیک

عنوان :

جداسازی، شناسایی ژنتیکی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری سودوموناس از عفونت های بیمارستانی بخش سوختگی بیمارستان پیامبر اعظم بندرعباس

استاد راهنما :

دکتر سعید تمدنی

دانشجو :

فاطمه خلیقی

زمان :

دوشنبه 96/6/20 ساعت 10

مکان : سالن کنفرانس