جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/20 ساعت 9:30

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

پیش بینی امید به زندگی بر اساس خشم و خود کنترلی در مادران کمال گرا در یزد

استاد راهنما :

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور :

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو :

الیناز کریمی

زمان :

دوشنبه 96/6/20 ساعت 9:30

مکان : سالن کنفرانس