جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/21 ساعت 11

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

اثربخشی آموشز هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی و اضطراب تحصیلی در دانش آموزان ناسازگار مقطع اول متوسطه یزد

استاد راهنما :

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور :

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

فاطمه طالب

زمان :

سه شنبه 96/6/21 ساعت 11

مکان : سالن کنفرانس