جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/21 ساعت 13

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

پیش بینی سازگاری تحصیلی بر پایه هوش هیجانی و بلوغ اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه یزد

استاد راهنما :

محسن عزیزی

استاد مشاور :

دکتر حجت دمیری

دانشجو :

مریم حسینی

زمان :

سه شنبه 96/6/21 ساعت 13

مکان :

سالن کنفرانس