جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/21 ساعت 9:30

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

پیش بینی رغبت به ازدواج بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی، احساس تنهایی و مسئولیت پذیری در دانشجویان دختر مجرد ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی یزد

استاد راهنما :

محسن عزیزی

استاد مشاور :

دکتر حجت دمیری

دانشجو :

مینا محمدی فر

زمان :

سه شنبه 96/6/21 ساعت 9:30

مکان : سالن کنفرانس