جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/21 ساعت 8

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر کفایت اجتماعی و تمایل به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه یزد

استاد راهنما :

محسن عزیزی

استاد مشاور :

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو :

معصومه بنانیری

زمان :

سه شنبه 96/6/21 ساعت 8

مکان :

سالن کنفرانس