جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/21 ساعت 15:30

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی و مقایسه میزان بیان در سطح mRNA ژنهای PRAR-∝ و ϒ-PPAR و ژنهای مسیر پیام رسانی سیستم ایمنی ذاتی گیرنده شبه تول-2 و 4 در سلول های تک هسته خون محیطی (PBMNCs) بیماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر و افراد غیر مبتلا

استاد راهنما :

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو :

محبوبه عباسلو

زمان :

سه شنبه 96/6/21 ساعت 15:30

مکان :

سالن کنفرانس