جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/21 ساعت 12

رشته زیست شناسی

عنوان :

بررسی ارتباط پلی موورفیسم G1958A در ژن MTHFD1 با بیماری قلبی مادرزادی در جمعیت ایران

استاد راهنما :

دکتر محمد مهدی حیدری

دانشجو :

مسعود شجاع الدینی

زمان :

سه شنبه 96/6/21 ساعت 12

مکان : سالن کنفرانس