جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/21 ساعت 13:30

رشته میکروبیولوژی

عنوان :

بررسی بیوانفورماتیکی وجود دومین های پریونی در پروتئین های مختلف باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و قابلیت هضم آنزیمی آن ها توسط انواع پروتئینازها

استاد راهنما :

دکتر علی بمان جبالی

دانشجو:

حکیمه حسنی نسب

زمان :

سه شنبه 96/6/21 ساعت 13:30

مکان : سالن کنفرانس