جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/22 ساعت 11

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

اثربخشی سبک تدریس مشارکتی بر کاهش فرسودگی تحصیلی و افزایش انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه یزد

استاد راهنما :

دکتر حجت دمیری

دانشجو :

سیده جمیله کمال الدینی

زمان :

چهارشنبه 96/6/22 ساعت 11

مکان :

سالن کنفرانس