رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

پیش بینی کیفیت زندگی بر پایه هوش معنوی، امیدواری و تاب آوری در معلولان ضایعه نخاعی استان یزد

استاد راهنما :

دکتر حجت دمیری

دانشجو:

طیبه جلالپور

زمان :

چهارشنبه 96/6/22 ساعت 10

مکان :

سالن کنفرانس