جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/15 ساعت 12

رشته برق قدرت

عنوان :

شبیه سازی و بررسی عملکرد هارمونیکی بانک های خازنی در سیستم های برق رسانی فشار ضعیف

استاد راهنما :

علی رضا انتظاری

دانشجو :

ابوالفضل بنایی

زمان :

چهارشنبه 96/6/15 ساعت 12

مکان :

سالن کنفرانس خلیج فارس