جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/22 ساعت 11

رشته زیست شناسی

بررسی ارتباط بین چند ریختی تک نوکلئوتیدی rs10800708 ژن KIF14 مرتبط با has-miR-892a و ابتلا به سرطان پستان

استاد راهنما :

دکتر کامران قائدی

استاد مشاور :

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو :

انوشه شصت تیری

زمان :

چهارشنبه 96/6/22 ساعت 11

مکان :

سالن کنفرانس