جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/22 ساعت 12

رشته زیست شناسی

عنوان :

بررسی بیان ژن FNDC5 در سلول گرانولوزا در سندرم تخمدان پلی کیستیک

استاد راهنمای اول :

دکتر محمدحسین نصر اصفهانی

استاد راهنمای دوم :

دکتر کامران قائدی

دانشجو :

زهرا رفیعی قهساره

زمان :

چهارشنبه 96/6/22 ساعت 12

مکان : سالن کنفرانس