جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/22 ساعت 9

رشته میکروبیولوژی

عنوان :

تولید اسید لاکتیک توسط سویه Lactobacillus Plantarum strain RS2 در محیط کشت آب پنیر در شرایط بهینه

استاد راهنما :

دکتر سمانه صدیقی

استاد مشاور :

محمدجواد کاظمی

دانشجو :

بهرام وخشور

زمان :

چهارشنبه 96/6/22 ساعت 9

مکان : سالن کنفرانس