جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/22 ساعت 8

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

بررسی رابطه معنویت در محیط کار، استرس شغلی و انگیزش شغلی با رفتارهای شهروندی در معلمان زن مقطع متوسطه شهر یزد

استاد راهنما :

محسن عزیزی

دانشجو :

اکرم فیضی

زمان :

چهارشنبه 96/6/22 ساعت 8

مکان :

سالن کنفرانس