جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/23 ساعت 12

رشته زیست شناسی

عنوان :

ارزیابی نقش پلی مورفیسم 1639 A<G ژن VKORC1 بر میزان نیاز به وارفارین در بیماران استان اصفهان

استاد راهنما :

دکتر مرتضی بیطرف ثانی

دانشجو :

فاطمه ملکوتی خواه

زمان :

پنج شنبه 96/6/23 ساعت 11

مکان :

سالن کنفرانس