جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/23 ساعت 8

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با گرایش به ارتباط قبل از ازدواج در دانشجویان بومی مجرد دانشگاه شهید صدوقی یزد در سال 95-96

استاد راهنما :

دکتر ایمانه افخمی

استاد مشاور :

دانشجو :

هادی جهان آبادی

زمان :

96/6/23 ساعت 8

مکان :