جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/23 ساعت 11

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

رابطه بین هوش معنوی تیپ شخصیتی A و سرسختی روانشناختی با افکار خودکشی گرا در بیماران افسرده در شهر یزد

استاد راهنما :

دکتر ایمانه افخمی

استاد مشاور :

دانشجو :

زهرا حاجی رضایی

زمان :

پنج شنبه 96/6/23 ساعت 11

مکان :

سالن کنفرانس