جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/23 ساعت 14

رشته زیست شناسی

عنوان :

بررسی تغییرات ژنتیک در ناحیه Pre core ژنوم ویروس هپاتیت B در گیرندگان پیوند کبد

استاد راهنما :

دکتر رامین یعقوبی

دانشجو :

عبدالرسول موسوی

زمان :

پنج شنبه 96/6/23 ساعت 14

مکان :

سالن کنفرانس