جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/23 ساعت 11

رشته زیست شناسی

عنوان :

بررسی ارتباط واریانت K ژن BCHE و پلی مورفیسم val66Met ژن BDNF با بیماری آلزایمر در مقایسه با افراد سالم جمعیت سالمند شهرستان کاشان

استاد راهنما :

دکتر محمدعلی دولتی

استاد مشاور :

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو :

فاطمه میرزایی فینی

زمان :

پنج شنبه 96/6/23 ساعت 11

مکان :

سالن کنفرانس