جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/23 ساعت 13:30

رشته زیست شناسی

عنوان :

بررسی توانایی ترکیبات اصلی عصاره شاهدانه در تخریب پلاک های آمیلوئیدی به وسیله شبیه سازی رایانه ای

استاد راهنما :

دکتر علی بمان جبالی

دانشجو :

فایزه جلالیان

زمان :

پنج شنبه 96/6/23 ساعت 13:30

مکان :

سالن کنفرانس