جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/7 ساعت 19

رشته پژوهش هنر

عنوان :

سیر تحول پوشاک بانوان دربار ایران از آغاز دوره قاجار تا پایان پهلوی

استاد راهنما :

احمد زارع ابرقوئی

دانشجو :

فرزانه رضایی

زمان :

سه شنبه 96/6/7 ساعت 19

مکان :

سالن کنفرانس