جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/8 ساعت 8

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی ارتباط پلی مورفیسم A/G 1385 ژن FGF1 با اندومتریوز در یک جمعیت ایرانی

استاد راهنما :

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو :

فریبا السادات میرجلیلی

زمان :

چهارشنبه 96/6/8 ساعت 8

مکان :

سالن کنفرانس