جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/9/21 ساعت 12

رشته پژوهش هنر

عنوان :

بررسی نقوش سپرهای جنگی در نگاره های شاهنامه بایسنقری و طهماسبی

استاد راهنما :

دکتر احمد زارع ابرقوئی

دانشجو :

پریسا عصارزاده

زمان :

سه شنبه 96/9/21 ساعت 12

مکان :

سالن کنفرانس