جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 97/6/14 ساعت 16

رشته برق قدرت

عنوان:

شبیه سازی و بررسی عملکرد هارمونیکی بانک های خازنی در سیستم های برق رسانی فشار ضعیف

استاد راهنما:

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور:-

دانشجو:

مجتبی قاضی اردکانی

زمان:

چهارشنبه 97/6/14 ساعت 16

مکان:

سالن کنفرانس ساختمان خلیج فارس