جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 97/6/19 ساعت 11

رشته ژنتیک

عنوان:

بررسی تأثیر سمیت سلولی اسانس گیاه گلپر: (Heracleum Persicum ) بر روی رد های سرطان سینه و مقایسه آن با سامانه نانو نیوزومی حاوی این اسانس

استاد راهنما:

دکتر محمود دهقانی اشکدری

دانشجو:

راحله حاج ابراهیمی

زمان:

دوشنبه 97/6/19 ساعت 11

مکان:

سالن کنفرانس