جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 97/7/23 ساعت 12

رشته سلولی و مولکولی

عنوان:

آماده سازی و مشخصه یابی فیزیکو شیمیایی نانو سامانه های حاوی عصاره گیاهی بذر کتان و تخم کدو به منظور بررسی اثر سینرژیک بر رده سلولی سرطان پروستات

استاد راهنما:

دکتر محمود دهقانی اشکذری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

میترا دهقان

زمان :

دوشنبه 97/7/23 ساعت 12

مکان:

سالن کنفرانس