رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی پروفایل بیانی (mir-328 و mir-182 و mir-155( miRNA انکوژنتیک در رده ی سلولی سرطانی MCF-7 در مقاسیه با رده ی سلولی نرمال L-92

استاد راهنما :

دکتر محمدرضا میرزایی

استاد مشاور:

دکتر محمود دهقانی

دانشجو :

مینا احمدپور

زمان:

سه شنبه 97/8/29 ساعت 13

مکان:

سالن کنفرانس کلانتریان