جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/21 ساعت 16

رشته مشاوره

عنوان :

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با تأکید بر محیط کاری بر تعارض کار – خانواده و تعهد سازمانی و علایم روان تنی در کارکنان شرکت فولاد آلیاژی ایران

استاد راهنما:

دکتر ایمانه افخمی

استاد مشاور :

دکتر حجت دمیری

دانشجو:

محمدحسین مسعود

زمان :

پنج شنبه 98/6/21 ساعت 16

مکان :

سالن خلیج فارس