جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 97/4/20 ساعت 16

رشته برق

عنوان :

شبیه سازی و بررسی هارمونیک در سیستم های قدرت در فضاهای آموزشی ورزشی

استاد راهنما :

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور :

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو:

محمدصالح شکوهی بافقی

زمان :

ساعت 16 روز چهارشنبه 97/4/20

مکان :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر